>  บริการ  >  แผนกห้องปฏิบัติการ
แผนกห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจเลือด
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจหาโรคพยาธิเม็ดเลือด/พยาธิหนอนหัวใจ โดยชุดทดสอบ
  • ตรวจคัดกรองภาวะตับอ่อนอักเสบ โดยชุดทดสอบ
  • ตรวจหาโรคต่างๆโดยชุดทดสอบ เช่น โรคไข้หัดสุนัข, โรคลำไส้ในสุนัข, โรคไข้หัดแมว, โรคลิวคีเมีย/เอดส์แมว
  • เจาะเลือดปั่นแยกเซรั่มและส่งตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (แล็บต่างประเทศ)

รวมถึงส่งตรวจแล็บภายนอก ได้แก่ การเพาะเชื้อ ตัวอย่างชิ้นเนื้อ นิ่ว จนถึงการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้แพทย์นำมาประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ